ДӮСТӢ ВА ҶАЙҲУН Такдими 64 трактор ба мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ

 

Дар доираи сафари кории Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба вилояти Хатлон кишоварзони ноњияи Дўстї ва Љайњун дар доираи татбиќи лоињаи «Дастгирии соњаи кишоварзї дар заминаи љомеа» бо маблаѓгузории Њукумати љумњурї ва Фонди байналмилалии рушди кишоварзї (ФБРК) тавассути Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» соњиби трактору таљњизоти муосири техникї гардиданд.

Маќсади асосии таъминоти дењањои зерњадаф бо техника ва таљњизоти кишоварзї ин мусоидат дар самаранок истифода бурдани заминњои корам, сари ваќт кишт ва љамъоварии зироатњои кишоварзї, ба ин васила баланд бардоштани даромаднокї ва мањсулнокї ва бењтар намудани сатњи зиндагии ањолии дењот мебошад. Дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худфаъолияти љамъиятї», марказњои худфаъолияти љамъиятї таъсис ёфтанд, ки барои њалли мушкилоти дењањо мусоидат менамоянд.

Дар доираи лоиња, 8 трактори МТЗ - 80.Х, 2 МТЗ - 892, 19 МТЗ - 82.1, 12 ядак (прицеп), 20 испор, 12 култиватори байниќаторї, 3 алафтойбанд, 3 сихмола, 4 алафдарави тракторї, 18 дорупошаки дастии муњарикдор, 1 молаи чархдор, 1 дорупошаки тракторї дастраси кишоварзони ноњияи Дўстї шуд. Дар асоси дархости марказњои худфаъолияти љамъиятї оид ба парвариш ва истењсоли мањсулоти кишварзї як ќатор лоињањо амалї мегарданд. Аз љумла, дар ноњияи Дўстї 21 маќомоти худфаъолияти љамъиятї бо дафтари кории мобилї ва бастаи таљњизоти корї: компютер, принтер, љевони китобмонї ва мизу курсињо таъмин гардид. Инчунин, 26 инкубатори чўљабарорї ва 1680 сар мурғи марљон бо беш аз 604 њазор кило хўрока ба 21 гурўњи ташаккули даромадовар барои занон (ГТДЗ) таќсим шуданд.

Ба ноњияи Љайњун 10 трактори тамѓаи МТЗ - 80.Х, 20 МТЗ - 82.1, 5 УТО - 504, 8 ядак, 24 испор, 2 култиватори байниќаторї, 2 алафтойбанд, 3 алафдараваки тракторї, 2 мотоблоки алафдаравї, 1 дорупошаки тракторї ва 2 мошинолот барои дарави зироатњои хўроки чорво (КИР 1,5) дастрас гашт. Дар асоси лоиња, ба 19 мақомоти худфаъолияти љамъиятї дафтарњои кории мобилї ва бастаи таљњизоти корї: компютер, принтер, мизу курсї ва љевонњои китобмонї таќдим гардида, ба 9 гурўњи занон 14 инкубатори чўљабарорї ва 720 сар мурғи марљон, инчунин, ќариб 26 њазор кило хўрока дода шуд.

- Кишоварзони ноњияњои Дўстї ва Љайњун ба чунин трактор ва мошинолоти кишоварзии муосир эњтиёљ доштанд. Техникањои шудгоркунанда ва мошинолоти нави кишоварзї барои истифодаи босамари замин ва баланд гардидани њосилнокии он мусоидат менамояд, - мегўяд Абдулањад Хољазода, директори МД «Маркази идораи лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо». - Албатта кишоварзон бо чунин техника кишт, коркард ва љамъоварии зироатњои хўроки чорворо сари ваќт ва бо сифати баланд ба анљом мерасонанд. Дар самти дастгирии рушди соња боз як ќатор наќшањо тарњрезї гардидаанд, ки дар њамкорї бо Фонди байналмилалии рушди кишоварзї амалї мешаванд.

Рањмон Дамонов, њамоњангсозї лоињаи «Дастгирии соњаи кишоварзї дар заминаи љомеа», иброз дошт, ки лоиња дар 7 шањру ноњияи вилоятњои Суѓду Хатлон ва тобеи љумњурї - Деваштич, Шањристон, Норак, Дўстї, Љайњун, Рашт ва Тољикобод татбиќ мегардад, ки 46 њазору 982 хонаводаро фаро мегирад. Њадафи он мусоидат ба рушди иќтисодї, бењтар намудани дастрасии љомеа ба инфрасохтори истењсолии хизматрасонї барои истењсоли устувори мањсулоти кишоварзї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии ниёзманди дењот мебошад.

Гуфта шуд, ки имкониятњои табии ноњияи Дўстї ва Љайњун барои таъмини афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї зиёд аст. Хољагидорон метавонанд дар заминаи чунин дастгирињо майдони киштро васеъ ва парвариши зироату рустанињоро дар асоси таљрибаи муосири илман асоснокшуда ба роњ монда, афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзии босифатро таъмин кунанд.  


 122 2

 3

 4

Маблағгузор


Ҷустуҷӯй дар сомона

Обу ҳаво

Нигористон

Openstat